Het Kompas Volksgezondheid en de Gezondheids-monitoren

GGD NOG monitort de publieke gezondheid van de inwoners van Noord- en Oost-Gelderland. Cijfers hierover staan op het Kompas Volksgezondheid. Benieuwd naar het Kompas en naar de Monitoren? Lees dan verder.

Wat is het Kompas Volksgezondheid?

Het Kompas Volksgezondheid is een website voor gemeenten en professionals die bijdragen aan de publieke gezondheid in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Een belangrijk onderdeel van het Kompas is het weergeven van cijfers uit de Gezondheidsmonitoren van de GGD. Daarnaast bevat Het Kompas:

  • lokale en regionale informatie over factoren die invloed hebben op gezondheid;
  • handreikingen om lokaal de gezondheid van burgers te bevorderen;
  • landelijke en lokale nota’s die belangrijk zijn voor de volksgezondheid;
  • verwijzingen naar relevante websites.

Wat zijn Gezondheidsmonitoren?

De GGD monitort de gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen en ouderen. Resultaten zijn beschikbaar op regionaal en lokaal niveau. Gemeenten kunnen de resultaten gebruiken bij de evaluatie en onderbouwing van beleid. Daarnaast kunnen gemeenten de resultaten ook gebruiken bij interventies ter bevordering van een gezonde ontwikkeling van jeugd, volwassenen en ouderen.


In de Gezondheidsmonitoren zitten diverse onderwerpen die te maken hebben met een gezonde leefomgeving. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over beweging, belemmeringen om buiten te spelen bij kinderen, tevredenheid met de woning, of geluidsoverlast.

Beweging onder Kinderen (2017)

Uit de meest recente Kindermonitor, blijkt dat acht op de tien basisschoolkinderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland voldoende bewegen, namelijk 7 uur per week of meer.


Waarom is de leefomgeving van belang voor beweging?

De fysieke omgeving heeft invloed op de mate van beweging onder onder andere kinderen. Wanneer er te weinig speelplekken zijn, of er te veel verkeer of afval op straat is, kan dit kinderen bellemeren om buiten te spelen. Ook de inrichting en de toegankelijkheid van schoolpleinen (is het schoolplein toegankelijk buiten schooltijd?) hebben impact op de mate van bewegen van kinderen.

Resultaten monitor per buurt of wijk

Met het oog op de Omgevingswet, wordt de behoefte aan data op buurt- of wijkniveau steeds groter. De resultaten uit de Gezondheidsmonitoren van de GGD zijn beschikbaar op regionaal en lokaal niveau. De GGD voert de monitor steekproefsgewijs uit per gemeente. Dit zorgt voor voldoende respondenten per gemeente om betrouwbare uitspraken te kunnen doen op gemeente niveau. Daarnaast is het ook mogelijk om resultaten te presenteren voor de hele regio Noord- en Oost-Gelderland, of voor iedere sub-regio (de Achterhoek, de Midden-IJssel/Oost-Veluwe en de Noord-Veluwe).


Resultaten per buurt of wijk zijn vaak niet betrouwbaar omdat er te weinig inwoners per buurt of wijk deelnemen aan de Gezondheidsmonitoren. Voor een aantal indicatoren uit de Monitor Volwassenen en Ouderen zijn er wel cijfers op wijkniveau beschikbaar. Deze cijfers zijn het resultaat van een model dat het RIVM heeft ontwikkeld (SMAP (Small Area Estimates) -data). Deze data staat op deze site of kunt bij de GGD opvragen. Voor het doen van dit soort schattingen zijn voldoende respondenten nodig. Het SMAP-model vervangt dus niet de Gezondheidsmonitoren.


Mocht er in uw gemeente behoefte zijn aan cijfers op buurt- of wijkniveau, bespreek dan de mogelijkheden met de GGD.

Neem hiervoor contact op met de beleidsadviseur in uw regio:

Noord-Veluwe

Wieteke van Wijhe

Achterhoek

Hans Evers

Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Karlien Zomer